Công Ty TNHH Hightland Dano | Phân bón ông thần nông
chế phẩm sinh học - ứng dụng cho nền nông nghiệp sạch,bền vững

Hidano chữa bệnh

HIDANO – HAPPY ra hoa đều chống rụng trái non
SMILE chín chậm,bảo quản sau thu hoach
HIDANO – TOP đặc trị tuyến trùng
HIDANO – SUPPER đặc trị thán thư
HIDANO – BEST đặc trị sâu rầy

0966 772 179